SUPER RABATY! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Rabat na wszystkie meble, akcesoria i AGD. Regulamin promocji.

Promocja Super Rabaty

 Goszcz dnia 18.07.2023 r.

Regulamin Promocji "SUPER RABATY"

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Super rabaty” (dalej: Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest Fabryka Mebli BODZIO Bogdan Szewczyk Sp. j., z siedzibą w Goszczu, ul. Sycowska 16, 56-416 Twardogóra, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000203107, REGON 93298909600000, NIP 9111852372 (dalej: Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.07.2023 r. i trwa do dnia 30.06.2024 r. lub do wyczerpania zapasów albo wcześniejszego jej zakończenia przez Organizatora zgodnie z pkt 14 Regulaminu.
 4. Promocja jest prowadzona we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym bodzio.pl.
 5. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania, ale tylko raz podczas dokonywania pojedynczego zakupu. Rabat naliczany jest od kwoty w jednym zamówieniu. Nie można łączyć wartości kilku zamówień, aby zwiększyć rabat. 
 7. Promocja łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi, a także wyprzedażami towarów po ekspozycyjnych. Łączenie rabatów polega na sumowaniu ich wartości procentowej w stosunku do towarów objętych rożnymi rabatami podlegającymi łączeniu. Łączony rabat przysługuje tylko w stosunku do towaru, który jest objęty różnymi rabatami. Promocja nie obejmuje sprzedaży ratalnej towarów oraz kalkulacji.

Przykład nr 1: Jeśli na dany produkt obowiązuje rabat 20% nieobjęty Promocją, a Klient kupił i odebrał towar za łączną kwotę 12.000,00 zł brutto, to na ten dany produkt obowiązuje zsumowany rabat 30% (20% + 10% według warunków Promocji), a na resztę zakupionych i odebranych produktów wyłącznie rabat w wysokości 10% według warunków Promocji (wskazanych w pkt 9 i nast. Regulaminu Promocji)

Przykład nr 2: Jeśli na dany produkt obowiązuje rabat 20% nieobjęty Promocją, a Klient kupił i odebrał towar za łączną kwotę np. 4500,00 zł brutto, to na ten konkretny produkt towar obowiązuje zsumowany rabat 24% (20% + 4% według warunków Promocji), a na resztę zakupionych i odebranych produktów wyłącznie rabat w wysokości 4% według warunków promocji (wskazanych w pkt 9 i nast. Regulaminu Promocji)

 1. Promocja obowiązuję również elementy niestandardowe. Rabat uwzględniany jest od ceny zawierającej już opłatę za zmianę.
 2. W ramach Promocji Klientowi przysługuje rabat od ceny brutto zakupionego i odebranego przez Klienta towaru uzależniony od kwoty zamówienia, wyrażony w procentach:
 • zamówienia od 100  zł do 3999,99 zł brutto – 3% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 4000,00 zł do 4999,99 zł brutto – 4% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 5000,00 zł do 5999,99 zł brutto – 5% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 6000,00 zł do 6999,99 zł brutto – 6% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 7000,00 zł do 7999,99 zł brutto – 7% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 8000,00 zł do 8999,99 zł brutto – 8% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 9000,00 zł do 9999,99 zł brutto – 9% wartości zamówienia,
 • zamówienia od 10.000,00 zł brutto wzwyż – 10% wartości zamówienia.
 1. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości wskazanej w pkt 9 na kupowane i odebrane przez Klienta produkty objęte Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych (bazowych) cen sprzedaży brutto przez Organizatora przy dokonywaniu zakupu, z zastrzeżeniem pkt 11.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta lub zmiany zamówienia, rabat o wartości wskazanej w pkt 9 przysługuje jedynie w stopniu wynikającym z wartości towaru opłaconego i odebranego przez Klienta, w związku z czym może ulec zmniejszeniu. Sprzedającemu w tym przypadku przysługuje prawo do wystawienia korekty faktury VAT, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenie towaru ,np.: Na zamówienie o wartości 10 000 zł przysługuję 10% rabatu w wysokości 1000 zł. Klient po zapłaceniu 9000 zł zwraca towar o wartości 1800 zł po rabacie, (2000zł bez rabatu).   Korekta zostanie wystawiona na wartość zwracanego towaru, czyli 1800zł oraz na różnicę wynikającą ze zmniejszenia rabatu z 10% na 8%. Wartość zamówienia będzie wynosić 8000 zł-8%= 7360 zł.  Kwota, jaką należy zwrócić klientowi to 9000 zł-7360 zł= 1640 zł.
 1. W przypadku rezygnacji klienta z części zamówienia, rabat powinien być skorygowany w zależności od wartości towaru, pomniejszonej o wartość towaru zwróconego. Wartość procentowa rabatu zostanie naliczona odpowiednio do kwoty skorygowanego zamówienia, tak jak zostało to przedstawione w pkt. 9

 2. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 4. Zwroty produktów zakupionych w ramach Promocji oraz ich reklamacje mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji informacja w tym zakresie zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora bodzio.pl. Z dniem publikacji informacji wskazanym w zdaniu poprzedzającym Promocja przestaje obowiązywać.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z dowolnej przyczyny.
 7. Zmiana Regulaminu lub odwołanie promocji nie wpływa na zakupy dokonane w ramach Promocji przed dokonaniem jego zmiany.
 8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.